blajinfo, stiri blaj, informatii blaj

Acasă » Administrație » Investiții de opt milioane de euro în Sala Polivalentă de 2.000 de locuri și în centrul de agrement de la Blaj

Investiții de opt milioane de euro în Sala Polivalentă de 2.000 de locuri și în centrul de agrement de la Blaj

Publicat în 13.03.2018 la ora 15:18

Consilierii județeni vor supune spre aprobare în ședința extraordinară de vineri, 16 martie 2018,  un proiect de hotărâre care vizează aprobarea Acordului de asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj, în vederea realizării în comun a obiectivului „Centru Județean de Excelență Sportivă”.

Obiectul acordului

Părţile au convenit de comun acord să se asocieze în vederea promovării unor interese comune, respectiv pentru realizarea obiectivului „Centru Județean de Excelență Sportivă”, cu următoarele componente: Realizarea investiției „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800- 2000 locuri”, pe terenul în suprafaţă totală de 17118 mp., situat administrativ în municipiul Blaj, județul Alba;

Dotarea sălii polivalente ;

Realizarea structurii de administrare Centrului Județean de excelență sportivă, compus din Sala Polivalentă de sport și Baza de agrement (investiție realizată), în municipiul Blaj;

Administrarea Centrului Județean de excelență sportivă;

Demersuri pentru transformarea Centrului Județean de Excelență Sportivă în Centru Național de Excelență Sportivă.

Valoarea acordului

Valoarea obiectivului „Centru Județean de Excelență Sportivă”, este compusă din: Valoarea investiției „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800- 2000 locuri” este de 32.348.792,91 lei, din care C+M în valoare de 26.698.171,11 lei. Valoarea dotărilor sălii polivalente este de 270.427,50 lei; Valoarea de inventar a Bazei de agrement de 4.940.143,50 lei, investiţie realizată potrivit Acordului de asociere încheiat – parte componentă a „Centrului Județean de Excelență Sportivă”

Costurile privind realizarea structurii de administrare a Centrului Județean de Excelență Sportivă, costuri stabilite potrivit studiilor, rapoartelor, etc. elaborate în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării componentei „Realizare structura de administrare a Centrului Județean de Excelență Sportivă” vor face obiectul unui act adițional la prezentul acord de asociere;

Costurile de administrare a Centrului Județean de Excelență Sportivă, costuri stabilite potrivit studiilor, rapoartelor, etc. elaborate în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării componentei „Administrare Centru Județean de Excelență Sportivă” vor face obiectul unui act adițional la prezentul acord de asociere;

Durata acordului

Prezentul acord de asociere se încheie pe o perioadă de 10 ani, intrând în vigoare de la data semnării lui de către reprezentanții celor doi asociați, cel târziu la data de 30 aprilie 2018, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, la solicitarea motivată a oricărui asociat.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIATULUI ADMINISTRATOR MUNICIPIUL BLAJ: Drepturile și obligații privind realizarea investiției/obiectivului „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri”:

1.) Suportă din bugetul propriu al Municipiului Blaj contravaloarea a 1/2 din cheltuielile totale aferente realizării investiţiei;

2.) Aprobă indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului;

3.) La finalizarea lucrărilor, Judeţul Alba şi Municipiul Blaj vor dobândi dreptul de proprietate în cotă de 1/2 în devălmăşie, asupra obiectivului „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri”;

4.) Asigură managementul obiectivului inclusiv în etapa achiziţiei lucrărilor/serviciilor;

5.) Organizează licitaţiile şi contractează lucrările/serviciile;

6.) Urmărește şi răspunde pentru încadrarea lucrărilor în graficele de timp stabilite;

7.) Urmăreşte modul de execuţie a lucrărilor, cantitativ şi calitativ;

8.) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, economică şi juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente lucrărilor executate etc.);

9.) Se obligă ca propunerile de modificări în cadrul investiţiei (NCS, NR) să fie convenite de ambele părţi înainte de angajarea lor;

10.) Efectuează recepţia lucrărilor/serviciilor împreună cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Alba;

11.) Transmite Consiliului Judeţean Alba informaţii despre progresul lucrărilor, întocmirea şi furnizarea rapoartelor tehnice intermediare şi finale, precum şi orice alte date solicitate cu privire la realizarea obiectivului;

12.) Întocmeşte şi transmite Consiliului Judeţean Alba, certificatele de plată intermediare şi finale (conform modelului anexat), însoţite de documentele justificative aferente (copie factură fiscală, copie situaţii de lucrări, copie raport diriginte de şantier, etc.) cu încadrarea în termenele prevăzute în contracte;

13.) Se obligă, după efectuarea recepţiei la finalizarea lucrărilor de investiţie aferente Sălii polivalente, să întreţină şi să asigure funcţionarea acesteia, sens în care va elabora un regulament aprobat de părţi prin hotărâre;

14.) La cererea Consiliului Judeţean Alba va pune la dispoziţie documentaţiile solicitate. Drepturile și obligații privind dotarea Sălii Polivalente de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri:

1.) Se obligă, după finalizarea lucrărilor de investiţie aferente sălii polivalente, să evalueze, să actualizeze lista privind dotarea sălii polivalente şi să o transmită spre aprobare Consiliului Judeţean Alba;

2.) Suportă din bugetul propriu al Municipiului Blaj contravaloarea a 1/2 din cheltuielile totale aferente dotării sălii polivalente;

3.) După dotarea sălii polivalente, Judeţul Alba şi Municipiul Blaj vor dobândi dreptul de proprietate în cotă de 1/2 în devălmăşie, asupra obiectivului „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri” cu dotările aferente;

4.) Organizează licitaţiile şi contractează lucrările de furnizare de produse/servicii/ lucrări;

5.) Urmărește livrarea produselor/serviciilor/executarea lucrărilor contractate în graficele de timp stabilite;

6.) Urmăreşte respectarea cerinţelor calitative și cantitative la dotările achiziționate;

7.) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, economică şi juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente lucrărilor/servicii executate etc.);

8.) Efectuează recepţia dotărilor împreună cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Alba;

9.) Întocmeşte şi transmite Consiliului Judeţean Alba, certificatele de plată intermediare şi finale (conform modelului anexat prezentului acord), însoţite de documentele justificative aferente (copie factură fiscală, certificat de conformitate, proces verbal de recepție, etc.) cu încadrarea în termenele prevăzute în contracte.

Drepturile și obligații privind realizarea structurii de administrare a Centrului Județean de Excelență Sportivă

După finalizarea investiției „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri”, stabileşte tipul și forma structurii de administrare a Centrului Județean de Excelență Sportivă, în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării investiției, prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Blaj. Centrul Județean de Excelență Sportivă va fi compus din sala polivalentă și va avea ca suport Baza de agrement Blaj.

Drepturile și obligații privind administrarea si exploatarea Centrului Județean de Excelență Sportivă

1.) Se obligă ca veniturile obţinute din utilizarea cotei de 1/2 ce îi revine din Sala Polivalentă de Sport realizată în baza prezentului acord, să fie folosite integral pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere, funcţionare şi dezvoltare a sălii polivalente;

2.) Se obligă ca exploatarea Sălii Polivalente de Sport să se facă în condiții de eficiență și siguranță, cu respectarea tuturor prevederilor legale privind modul de funcţionare și exploatare a sălilor polivalente de sport. Drepturile și obligații privind înfiinţarea Centrului Național de Excelență Sportivă Iniţiază și susţine demersurile pentru transformarea Centrului Județean de Excelență Sportivă în Centru Național de Excelență Sportivă, în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării și funcţionalizării obiectivului.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIATULUI PARTICIPANT JUDEŢUL ALBA: Drepturile și obligații privind realizarea investiției „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri”:

1.) Suportă din bugetul Judeţului Alba contravaloarea a cotei de 1/2 din cheltuielile totale aferente realizării obiectivului;

2.) Asigură suport în realizarea managementului obiectivului în toate etapele de execuţie, sens în care enumerăm cu titlu exemplificativ dar nu limitativ: urmărirea modului de execuţie a lucrărilor, prin verificarea situaţiilor de lucrări lunare din punct de vedere cantitativ, calitativ şi valoric, respectiv concordanţa cu oferta adjudecată;

3.) Participă în comisiile de elaborare a documentaţiilor de atribuire a achiziţiilor publice, în comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, în comisiile de recepţie la terminarea şi la finalizarea lucrărilor;

4.) Aprobă indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului;

5.) Asigură suport la întocmirea rapoartelor tehnice intermediare şi finale;

6.) La finalizarea lucrărilor, Judeţul Alba şi Municipiul Blaj vor dobândi dreptul de proprietate în cotă de 1/2 în devălmăşie, asupra investiţiei „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri”: Drepturile și obligații privind dotarea Sălii Polivalente de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri:

1.) Aprobă, după finalizarea lucrărilor de investiţie aferente Sălii polivalente de sport, lista privind dotarea sălii;

2.) Suportă din bugetul propriu al Judeţului Alba contravaloarea a cotei de 1/2 din cheltuielile totale aferente dotării sălii polivalente;

3.) După dotarea sălii polivalente, Judeţul Alba şi Municipiul Blaj vor dobândi dreptul de proprietate în cotă de 1/2 în devălmăşie, asupra dotărilor aferente investiţiei „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri”;

4.) Participă în comisiile de elaborare a documentaţiilor de atribuire a achiziţiilor publice, în comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, în comisiile de recepţie privind dotarea sălii polivalente;

5.) Verifică livrarea produselor /serviciilor/executarea lucrărilor contractate în graficele de timp stabilite;

6.) Verifică respectarea cerinţelor calitative si cantitative la dotările achiziționate;

7.) Verifică respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, economică şi juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente lucrărilor executate etc.).

Drepturile și obligații privind realizarea structurii de administrare a Centrului Județean de Excelență Sportivă După finalizarea investiției „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri”, stabileşte tipul și forma structurii de administrare a Centrului Județean de Excelență Sportivă, în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării investiției, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. Centrul Județean de Excelență Sportivă va fi compus din Sala polivalentă de sport și va avea ca suport Baza de agrement Blaj.

Drepturile și obligații privind administrarea si exploatarea Sălii Polivalente de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri:

1.) Acordă dreptul de utilizare a veniturilor rezultate din utilizarea cotei de ½ din sala polivalentă pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere, funcţionare şi dezvoltare a sălii polivalente;

2.) Se obligă ca exploatarea sălii polivalente să se facă în condiţii de eficiență și siguranță cu respectarea tuturor prevederilor legale privind modul de funcționare și exploatare a sălilor polivalente de sport.

Drepturile și obligații privind înfiinţarea Centrului Județean de Excelență Sportivă

Susţine demersurile Municipiului Blaj pentru pentru transformarea Centrului Județean de Excelență Sportivă în Centru Național de Excelență Sportivă, în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării și funcţionalizării obiectivului.

Acest articol a fost citit de: 433 ori

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.